THE TEAM

 

Team from MBA (Full-Time)


President :

Prashant Sharma
prashant.s17@fms.edu
+91 9540013068
 
 
 
Executive Members:
 
Avishek Saha
avishek.s17@fms.edu
+91 8377024890
 
Kartikey Vaid
kartikey.v17@fms.edu
+91 9961185824
 
 
Shriram Sunder
shriram.s17@fms.edu
+91 9650682793
 
 
Srinivasa Praveen
praveen.d17@fms.edu 
+91 9557562747