THE TEAM

 
Secretary:
 
Mani Sankar 
mani.n19@fms.edu
+91-9004213835
 
 
Joint Secretaries :
 

Piyush Mittal
piyush.m19@fms.edu
 +91- 9780811667
 
Shreya Kashyap
shreya.k19@fms.edu
+91-7678677821
 
Sri Tilak G
sritilak.g19@fms.edu
+91- 7207509972