Placement Team

 

FMS - Corporate Relations and Placement Team
   Email Id: placement@fms.edu
 
Team:
Secretary:  Vaibhav Jain
Email ID: placementsecretary@fms.edu
 
 
   
Associate Members: 
 
 
Ankan Chakraborty 
Phone: +91 - 8101087404 
 
 
Pranika Chauhan 
Phone: +91 - 9560116575
 
 
 
Prakash V 
Phone: +91 - 7708164414 
 
Udit Singh 
Phone: +91 - 8130399798 
 
 
Shaney Mantri
Phone: +91 - 9819393614 
 
 
 
Ishita Khandelwal
Phone: +91 - 8619476053 
 
 
 
Parth Khetarpal 
Phone: +91 - 9650235651 

 
    
Aditya Vikram Jindal 
Phone: +91 - 9643829822 
 
 
Devanshi Shah
Phone: +91 - 6354551158
 
 
 
Prashant Papnei 
Phone: +91 - 8130374877