THE TEAM

President:

Chirag Yadav
chirag.y19@fms.edu
+91 9772220925
 

 
 
 
Executive Members:
 
Dhruv Chaudhary
+91  8800359988
 
Sarthak Nagpal
+91 7015068989
 
Shaleen Desai
shaleen.d19@fms.edu
+91 9166697066
 
 
Utsav Bansal
utsav.b19@fms.edu
 +91 8178452264