THE TEAM

President:
 
Kumari Shambhavi
kumari.s24@fms.edu
+91 84483 58970
 
 
Executive Members:
 
  Akansha Patel
akansha.p24@fms.edu
+91 72062 67632
 
  Arpitha Venkatraman
arpitha.v24@fms.edu
+91 96505 30801
 
  G D Reshmant
diavamdinne.r24@fms.edu
+91 91007 65233
 
 
  Prashant Papnei
prashant.p24@fms.edu
+91 81303 74877
 
 
  Rachit Kumar
rachit.k24@fms.edu
+91 96022 49797
 
       
         Shishir Joshi
         shishir.j24@fms.edu
          +91 70140 69087