THE TEAM

President:

Rishabh Gupta
rishabh.g17@fms.edu
+91 9742374162
 

 
 
 
Executive Members:
 
Eshita Razdan
eshita.r17@fms.edu
+91 8860026497
 
Meet Bhalawat
meet.b17@fms.edu
+91 9820049886
 
Sahil Kochar
sahil.k17@fms.edu
+91 9560593870
 
 
Shankhanath Raychoudhari
shankhanath.r17@fms.edu
+91 7042374534