The Team

 
President :
 
Kislay Kishan
kislay.k19@fms.edu
+91 9110178719
 
 
Executive Members:
Aishwarya Chaurasi
aishwarya.c19@fms.edu
+91 9945468396
 
Malvika Adarsh
malvika.a19@fms.edu
+91 7205336845
 
Omkar Jadhav
omkar.j19@fms.edu
+91 9011682999
 
 
Vaibhav Mulchandaney
vaibhav.m19@fms.edu
+91 9756175825