THE TEAM

 
Secretary:
 
  Vignesh B K
vignesh.k24@fms.edu
+91 75581 69600
 
 
Joint Secretaries:
 
  Mansi Tiwari
mansi.t24@fms.edu
+91 92059 06929
 
  Radhika Mohta
radhika.m24@fms.edu
+91 9330193646
 

Sushmita Das
sushmita.d24@fms.edu
+91 89616 03892