Placement Team

 

FMS - Corporate Relations and Placement Team
   Email Id: placement@fms.edu
 
Team:
Secretary:  Prakash V
Email ID: placementsecretary@fms.edu
Phone:  +91 - 7708164414
 
   
Associate Members: 
 
 
Abir Biswas
(+91-6290328306)
 
 
Aman Bhardwaj
(+91-9582980820)
 
 
 
Anubhuti Gupta
(+91-9773904721)
 
 
Avneet Kaur Khokhar
(+91-9599597713)
 
 
Komal Arawat
(+91-8465928511)
 
 
 
Manya Manushi
(+91-9811227072)
 
 
Mayank Kripashankar Yadav
(+91-7073121172)
 

 
    
Mridul Agrawal
(+91-7595939404)
 
 
 
Rhythm Kaur
(+91-8826364475)
 
 
Ridhi Agrawal
(+91-9811889473)