THE TEAM

 
Secretary:
 
  Janhavi Trimbakkar
janhavi.t24@fms.edu
+91 98213 71303
 
 
Joint Secretaries :
 
  Aqdas Raza
aqdas.r24@fms.edu
+91 92058 40720
 
 
  Hritik Rana
hritik.r24@fms.edu
+91 91197 04990
 
  Nilanjana Jaysi
nilanjana.j24@fms.edu
+91 99815 64959
 
  Suyash Kumar Agrawal
suyash.a24@fms.edu
+91 96918 63729