THE TEAM

 
President :
 
 
Divyam
divyam.d24@fms.edu
+91 89303 23456
 
Executive Members:
 
 
Aman Singh
aman.s24@fms.edu
+91 6394 317 446
 
 

								
Riya Jaiswal
riya.j24@fms.edu
+91 88208 59195
 
  Surya Pratap Singh
surya.s24@fms.edu
+91 70700 02837