THE TEAM

 
Secretary:
 

Kanwar Bhalender Pratap Singh
kanwar.s14@fms.edu
 
Joint Secretaries:
 

Chitra Singh 
chitra.s14@fms.edu
 

Kantilal Rathore
kantilal.r14@fms.edu
 

Nikhil Bhattula
pnikhil.b14@fms.edu
 

Shalinee Suman
shalinee.s14@fms.edu
 

Yagya Pipariya 
yagya.p14@fms.edu
 

.
.